ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. TOEPASSELIJKHEID

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met TALENTMAKERS BV (KBO 0455.099.353) met maatschappelijke zetel te Rozenweg 32, 3140 Keerbergen (België), onderworpen aan deze algemene voorwaarden. De klant verklaart door zijn bestelling de bepalingen ervan te kennen en ze te aanvaarden. De klant verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden. Een overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door TALENTMAKERS BV. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud gebeurd is.

2. ETHIEK

TALENTMAKERS BV is een ambassadeur van culturele, etnische en religieuze waarden en tolerantie. TALENTMAKERS BV verwacht van al haar medewerkers en onderaannemers, voor zover mogelijk en haalbaar, dat zij een groen beleid en groene praktijken promoten. Discriminatie op grond van onder meer kleur, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, handicap, religie, politieke voorkeur, lidmaatschap van een vakbond of burgerlijke staat wordt niet getolereerd. TALENTMAKERS BV verwacht van haar medewerkers en onderaannemers dat zij:

  • denken, praten, handelen en zich gedragen op een wijze die strookt met de waardigheid van een zorgzame en voorkomende vakman;
  • te allen tijde de wetgeving van het land of het gastland, de lokale cultuur, tradities, gebruiken en praktijken respecteren;
  • alle belanghebbenden bij het project met respect, beleefdheid en voorkomendheid behandelen;
  • zich niet bezondigen aan handelingen van seksueel, fysiek of psychologisch misbruik of uitbuiting van een persoon;
  • voorzichtig omspringen met het materieel van de klant en van iedere belanghebbende bij het project;
  • respect tonen voor het milieu, met inbegrip van de flora en fauna en dit promoten;
  • de grootste discretie aan de dag leggen bij het omgaan met vertrouwelijke informatie van zowel de materialen van de klant en/of belanghebbenden.

3. BESTELLING EN ANNULATIE

Alle bestellingen moeten schriftelijk, hetzij per post, hetzij per email of contractueel worden bevestigd door TALENTMAKERS BV en door de klant. Offertes zijn vrijblijvend.

3.1 Maatwerk & Diensten

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding wordt een bestelling van maatwerk pas aanvaard en wordt de uitvoering ervan slechts aangevat door TALENTMAKERS BV mits volledige voorafbetaling van een voorschot van:

  • 100% van de kosten voor het maatwerk,
  • 25% van de waarde voor te leveren diensten.

Een bestelling van maatwerk of diensten kan enkel schriftelijk geannuleerd worden. De annulering is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door TALENTMAKERS BV. In dat geval is de klant minstens een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 25% van de waarde van de bestelling voor maatwerk en diensten behoudens de mogelijkheid om een hogere vergoeding te eisen wegens de effectieve door TALENTMAKERS BV geleden schade.

In geval van annulering of het uitstel door de klant van een (gehele of gedeeltelijke) bestelling van maatwerk of diensten gelijk aan of minder dan 24 uur voor de datum waarop de uitvoering ervan is gepland zal een schadevergoeding van twee derden van het bedrag van de bestelling door TALENTMAKERS BV worden gefactureerd.

3.2 Online Diensten

Bestelling van de online dienst, Start-to-Lead®, die uitsluitend via de website www.talentmakers.eu of www.starttolead.eu van TALENTMAKERS BV aan de klant wordt aangeboden vindt plaats via een elektronische afgesloten overeenkomst op afstand met de klant.

De klant kan de online dienst Start-to-Lead® gedurende 7 dagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst op afstand, kosteloos herroepen zonder opgave van reden. In dit geval meldt de klant dit per e-mail gericht aan info@talentmakers.eu.

Ik/Wij deel/delen u hierbij mede, dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de levering van de volgende diensten: [aanduiding dienst] en de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud herroept/herroepen*:
” Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling diensten]
” [Naam klant(en)]
” [Adres klant(en)]
” [Handtekening klant(en)]

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de klant.
TALENTMAKERS BV vergoedt alle betalingen van de klant, kosteloos voor deze laatste, onverwijld doch uiterlijk binnen de 14 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de herroeping.

4. LEVERING EN AANVAARDING

Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. TALENTMAKERS BV streeft er evenwel naar de leveringstermijnen te respecteren en zal vertragingen meedelen aan de klant. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schade-vergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst of annulering van de bestelling.

De klant hoort eventuele verslagen opgesteld door TALENTMAKERS BV onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze schriftelijk plaats vinden, binnen de acht dagen na de levering en in ieder geval voor gebruik, op straffe van verval van de klacht.

Alle informatie die TALENTMAKERS BV beschikbaar stelt is steeds onder voorbehoud van fouten, vergissingen of foute inlichtingen door de klant. Foto’s of audiovisuele producties op de website van TALENTMAKERS BV zijn louter informatief en in geen geval bindend.

Door de klant gevraagde aanpassing van de geleverde diensten kunnen uitmonden in extra tijdsbesteding en bijkomende kosten en vergoeding voor TALENTMAKERS BV.

TALENTMAKERS BV zal de klant tijdig of voor de aanvang van de extra tijdsbesteding en het aangaan van bijkomende kosten inlichten. De klant beslist in functie hiervan of de gevraagde bewerking wordt doorgevoerd aan de overeengekomen meerprijs.

5. FACTURATIE EN BETALING

Facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen. Protest van facturen dient binnen de vijf werkdagen na factuurdatum, schriftelijk en aangetekend aan TALENTMAKERS BV bezorgd te worden. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% op het totaalbedrag van desbetreffende factuur met een minimum van € 150,- en nalatigheidsinteresten van 12% per jaar tot datum van effectieve betaling.

Om de veiligheid van uw bestelling van de online dienst Start-to-Lead® te verzekeren, werkt TALENTMAKERS BV samen met erkende betalingspartners PayPal, en/of Stripe, en/of Mollie. Het online betalen wordt uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem, waarmee uw bankgegevens steeds versleuteld worden bij verzending over het internet (SSL). Verlies of diefstal van uw identiteits- of kredietkaartgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt. TALENTMAKERS BV meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen TALENTMAKERS BV worden ingeroepen.

6. INTELLECTUELE EIGENDOM

6.1.  De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van TALENTMAKERS. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgeven aan of ter kennis gebracht van derden. Eventuele software en de broncode zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van TALENTMAKERS. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gekopieerd of doorgegeven.

6.2.  De volle eigendom van intellectuele rechten op de door TALENTMAKERS BV verstrekte diensten, concepten of ontwerpen in het algemeen en van de teksten op de website www.talentmakers.eu, academy.talentmakers.eu of www.starttolead.eu en het online leer- en begeleidingstraject Start-to-Lead® in het bijzonder blijft exclusief bij TALENTMAKERS BV, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.

6.3.   TALENTMAKERS is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

7. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

De door TALENTMAKERS BV geleverde diensten maken een inspanningsverbintenis uit en beantwoorden aan de normen en praktijken van zorgvuldigheid, vaardigheid en ijver die gewoonlijk worden gehanteerd bij gelijkaardige ondernemingen onder gelijkaardige omstandigheden op het ogenblik van de bestelling en beantwoorden aan de overeengekomen specificaties en vereisten vermeld in de bestelling.

TALENTMAKERS BV zal enkel aansprakelijk zijn voor de directe schade die het rechtstreeks en noodzakelijk gevolg is van haar grove nalatigheid, zware fout of opzet in het kader van de uitvoering van de bestelling. In geen geval zal zij aangesproken kunnen worden tot vergoeding van indirecte schade zoals winstderving, verlies van cliënteel, enige vorm van intresten, (invordering)kosten….

De aansprakelijkheid van TALENTMAKERS BV is steeds beperkt tot de totale waarde van de bestelling of zal, bij gebreke aan dergelijke waardebepaling, nooit een maximaal bedrag van 5.000 € overschrijden.

8. VERTROUWELIJKHEID

Alle informatie (met inbegrip van documenten, bestanden, beeldmateriaal, presentatiedecks of methodieken, creatieve inhoud en ideeën, software, financiële informatie, klanteninformatie …), van welke aard ook, op welke wijze ook ter beschikking gesteld aan een van de partijen, is en blijft eigendom van de partij die de informatie oorspronkelijk bezat; zal met vertrouwelijkheid worden behandeld door de andere partij en op geen enkele wijze worden meegedeeld of bekend gemaakt aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de eigenaar; zal uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze ter beschikking werd gesteld, en zal op eerste verzoek van de eigenaar worden terug bezorgd.

Overige informatie in verband met de verwerking van persoonsgegevens door en de privacy policy van TALENTMAKERS BV kan de klant raadplegen op de website www.talentmakers.eu of www.starttolead.eu.

9. VOORTIJDIGE BEËINDIGING EN OVERMACHT

Elke partij mag de uitvoering van de bestelling voorafgaand aan de levering of aanvaarding ervan beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij:
(i) als de andere partij een handeling heeft gesteld die oneerlijkheid, ontrouw, corruptie of fraude inhoudt,
(ii) als de andere partij een grove nalatigheid begaat, opzettelijk wangedrag vertoont, geen professioneel of geen ethisch gedrag aan de dag legt met betrekking tot de uitvoering of
(iii) als de andere partij een materiële bepaling of voorwaarde schendt en nalaat de situatie binnen 10 dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek hiertoe recht te zetten;
(iv) indien een geval van overmacht langer dan 1 maand aanhoudt en partijen er niet in geslaagd zijn een gepaste oplossing te vinden,
(v) met onmiddellijke ingang als de andere partij insolvabel of failliet zou worden verklaard of een overdracht doet of andere regeling treft ten gunste van haar schuldeisers.

Geen enkele partij zal aansprakelijk zijn voor de niet-naleving van haar verplichtingen (behoudens de betaling van eventueel verschuldigde bedragen) wanneer deze niet-naleving een gevolg is van oorzaken buiten haar redelijke wil, zoals, maar niet beperkt tot, brand, overstroming, stakingen, sociale onrust, oorlog (verklaard of niet verklaard), embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, voorschriften van de overheid.

De beëindiging gebeurt zonder afbreuk te doen aan eventuele rechten die een partij zou hebben met betrekking tot een eventuele schending door de andere partij van een van de bepalingen, wanneer deze schending voor de beëindiging gebeurde.

10. NIETIGHEID, TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.

Deze algemene aankoopvoorwaarden evenals de toepassing ervan bij de uitvoering van bestellingen of leveringen van goederen worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die in dit verband ontstaan en niet minnelijk geregeld kunnen worden tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Leuven, België.